Algemene Voorwaarden Root Connection

Art. 1 Definities
Opdrachtnemer: Root Connection
Opdrachtgever: de klant die gebruik maakt van de door Root Connection aangeboden diensten of goederen
AVG: algemene verordening gegevensbescherming

Art. 2 Algemeen
Root Connection is opgericht door Yana Vovk, gevestigd te Vinkeveen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77224647, btw-identificatienummer op aanvraag.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……….

Art. 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Art. 4 Uitvoering
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Opdrachtnemer is vrij om (een deel van) de opdracht voortvloeiend uit de overeenkomst uit te besteden aan een derde wanneer opdrachtgever hiermee akkoord is. Opdrachtnemer besteedt (een deel van) de opdracht slechts uit aan een derde die naar haar inzicht passend is om haar kant van de overeenkomst te vervullen.

Art. 5 Afspraken dienstverlening/ coaching
1. De opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de opdrachtnemer melden.
2. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag opdrachtnemer het gehele honorarium voor de afgesproken diensten aan de opdrachtgever door berekenen.
3. Indien de opdrachtgever meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de afgesproken locatie komt, mag de opdrachtnemer de verloren tijd inkorten op de dienstverlening/ coaching en toch het gehele honorarium van de dienstverlening/coaching aan de opdrachtgever door berekenen.
4. Indien de opdrachtgever bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aankomt, mag de opdrachtnemer de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de dienstverlening aan de opdrachtgever door berekenen.
5. De opdrachtnemer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de opdrachtgever melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 5.1 tot en met 5.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene dat voortvloeit uit de wet en jurisprudentie.

Art 6. Duur en beëindiging
1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de dienstverlening niet langer op prijs stelt of nodig acht.
3. Wanneer een van te voren overeengekomen programma met meerdere sessies voortijdig wordt beëindigd door opdrachtgever, blijft het volledige overeengekomen bedrag opeisbaar door de opdrachtnemer.
4. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Art 7. Aanmelding en betaling programma’s en sessies
Bij aanvang van de training en/of workshops en/of coaching gesprek en/of programma dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 8 Annulering door opdrachtgever
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

  1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training, gesprek of workshop.

    Art. 9 Annulering door opdrachtnemer
    Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Art. 10 Prijzen en betaling
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenstemming hebben. Deze totstandkoming is vormvrij.
5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
7. Opdrachtnemer vermeldt alle prijzen van de diensten en de producten zichtbaar in de praktijk en op de website.
8. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW
9. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt en/of er capaciteit is.
10. De opdrachtgever dient voorbepaalde diensten, zoals door opdrachtnemer wordt gesteld, het volledige bedrag aan te betalen.
11. Wanneer (een deel) van het verschuldigde bedrag niet is (aan)betaald, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten.
12. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

Art. 7 Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL52TRIO0338669752 t.n.v. J.V.Vovk.  De betalingstermijn wordt per aangeboden dienst door opdrachtnemer gecommuniceerd.

  1. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Tevens worden de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vergoed door de opdrachtnemer. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders, advocaten en juristen.
  2. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Art. 8 Gegevens opdrachtgever & privacy
1. De opdrachtgever voorziet de opdrachtnemer vóór de/bij de eerste coaching/ gesprek van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de coaching/dienstverlening.
2. De opdrachtnemer neemt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever op en verwerkt deze in een klantenbestand.
3. De opdrachtnemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever volgens de geldende wet- en regelgeving.
4. De opdrachtnemer zal gegevens van de opdrachtgever niet verkopen of verhuren of verstrekken aan derden zonder dat er vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de opdrachtgever.
5. Bepaalde gegevens van personen kunnen op een uiterst vertrouwelijke manier aan derden worden verstrekt, indien dit vereist is voor een goede bedrijfsvoering van de opdrachtnemer. Deze derden zullen de gegevens slechts gebruiken voor de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer en houden zich aan de strikte privacy vereisten die gesteld worden door de AVG.

Art.9 Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever heeft medegedeeld tijdens de gesprekken/ dienstverlening.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding of schadeloosstelling.
4. De geheimhouding vervalt indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar of in opdracht van haar verrichtte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Art. 15 Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Art. 16 Beschadiging en/of diefstal
1. Opdrachtnemer heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien, de opdrachtgever meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Opdrachtnemer meldt diefstal altijd bij de politie.

Art 17. Behoorlijk gedrag
1. De opdrachtgever behoort zich tegenover opdrachtnemer te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van opdrachtnemer het recht de opdrachtgever te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Wanneer opdrachtnemer reeds is aangevangen met het leveren van de diensten, zal het gehele honorarium van de dienstverlening aan de opdrachtgever worden doorberekend.
3. Er wordt van de opdrachtgever verwacht dat zij zich houdt aan de Internationale Ethische Gedragscode.

Art. 18. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer en zijn ook in de praktijk beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Een geschil wordt voorgelegd aan een rechter of wordt besproken met een mediator.
5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.